فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی

e-mail: frh@sccsr.ac.ir